Komisija za organizacijsko pravna vprašanja

  1. Pripraviti Pravilnik o nošenju veteranske uniforme članov Zveze policijskih veteranskih društev Sever.

ROK: V letu 2019. 

  1. Pripraviti Pravilnik o članski izkaznici članov Zveze policijskih veteranskih društev Sever.

ROK: V letu 2019. 

  1. Pripraviti Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.

ROK: Po sprejetju ustreznega zakona na tem področju. 

  1. Pripraviti akt (sklep ali dogovor) o pogrebnem protokolu v primeru smrti člana Zveze policijskih veteranskih društev Sever.

ROK: V letu 2020. 

  1. Komisija se bo sproti odzivala na vse predloge UO in članic ZPVD Sever in po potrebi pripravljala potrebne pravne akte ali oblikovala mnenje.

ROK: Ves čas mandatnega obdobja.

  

Pri pripravi in obravnavi posameznih aktov vedno sodelujejo vsi člani komisije, neposredno na sejah komisije, v primeru upravičene odsotnosti katerega od članov, pa lahko ta sodeluje tudi s pomočjo elektronske pošte.

Komisija pri svojem delu smiselno uporablja Poslovnik o delu UO ZPVD Sever.

 

   Marjan Vrbnjak

Predsednik komisije