Program dela komisije za organizacijsko pravna vprašanja 2014-2018

 

1 . Vsebinsko preoblikovati predlog Dogovora o ustanovitvi koordinacije veteranov ZVVS in ZPVD Sever.

ROK: november 2014.

 

  1. Pripraviti predlog Poslovnika o delu Upravnega odbora ZPVD Sever.

ROK: november 2014.

 

  1. Po predhodni preveritvi v vseh članicah ZS pripraviti spremembe in dopolnitve Statuta ZPVD Sever.

ROK: februar 2015.

 

  1. Pripraviti predlog Pravilnika o nošenju veteranske obleke ZPVD Sever.

ROK: junij 2015.

 

  1. Pripraviti akt (sklep ali dogovor) o pogrebnem protokolu v primeru smrti člana ZS.

ROK: november 2015.

 

  1. Komisija se bo sproti odzivala na vse predloge upravnega odbora in članic ZPVD Sever ter po potrebi pripravljala potrebne pravne akte ali oblikovala mnenje.

ROK: ves čas mandatnega obdobja.

 

Pri pripravi in obravnavi posameznih aktov vedno sodelujejo vsi člani komisije neposredno na sejah komisije. V primeru upravičene odsotnosti lahko član sodeluje tudi s pomočjo elektronske pošte.

 

Komisija pri svojem delu smiselno uporablja Poslovnik o delu UO ZPVD Sever.

 

Ta program je bil soglasno sprejet na prvi seji komisije za organizacijsko pravna vprašanja ZPVD Sever, ki je bila 16. 10. 2014, v Ljubljani.

 

 

                                                                                             Marjan Vrbnjak, l.r.

                                                                                             Predsednik komisije