Komisija za zgodovinsko dejavnost

1.  SODELOVATI PRI PRIPRAVI SEZNAMOV ZA PODROČJE MANEVRSKE STRUKTURE NARODNE ZAŠČITE

Glede na obeleževanje 20. obletnice MSNZ:

 • skupaj s komisijo za MSNZ pripraviti sezname organizatorjev in pripadnikov MSNZ v Organih za notranje zadeve leta 1990
 • skupaj s komisijo za priznanja Združenja Sever pripraviti pregled dobitnikov priznanj in odlikovanj po pravilniku o priznanjih MSNZ

         Nosilci naloge: komisija za zgodovinsko dejavnost, komisija za priznanja ZS, komisija za MSNZ ob pomoči društev 
         Rok : 1. oktober 2010

2.  SLOVESNOSTI OB 20 OBLETNICI MSNZ

 • Sodelovanje z organizacijskim odborom za pripravo slovesnosti za obeleževanje 20. obletnice MSNZ.

         Nosilci naloge: člani komisije in vsa območna društva
         Rok : leto 2010

3.  TAJNA SKLADIŠČA OROŽJA

 • Priprava pregled tajnih skladišč orožja milice.
 • Izdelava fotografij tajnih skladišč z vsemi ustreznimi podatki (lokacija, naslov, lastnik ipd).

         Nosilci naloge: člani komisije in območna društva
         Rok: 1. november 2010

 • Oblikovamje zgibanke zemljevid Slovenije z označenimi lokacijami in na drugi strani fotografije oziroma opis lokacije.

         Nosilci naloge: člani komisije in UO Združenja
         Rok: 1. december 2010

4.  UREDITEV SEZNAMA VSEH DOGAJANJ PRED, MED IN PO VOJNI, KJER JE SODELOVALA MILICA/POLICIJA

 • Kronološko urediti vse pomembne dogodke za leto 1990 in 1991, pridobiti čim več podatkov o dogodkih (datum, kraj, opis dogodka, po možnosti pa tudi akterje – poimenski seznam udeležencev, fotografije in druga dokazna gradiva – video ipd.) - pregled so v začetku leta 2006 pripravile PU (v pomoč  bo »drevo« izdelano leta 1994).

         Nosilci naloge: člani komisije in območna društva
         Rok: 1. maj  2011

 • Izdaja brošure ali drugo publikacije o pomembnih dogodkih v osamosvojitveni vojni leta 1991.

         Nosilci naloge: člani komisije, območna društva, UO Združenja
         Rok: junij 2011

 • Izdaja grafičnega prikaza (zgibanke) o pomembnih dogodkih v osamosvojitveni vojni.

         Nosilci naloge: člani komisije, območna društva, UO Združenja
         Rok: junij 2011

5.  UREDITEV SEZNAMA OZ. PREGLEDA VSEH SPOMINSKIH OBELEŽIJ, KI SO BILA POSTAVLJENA V ČAST POLICIJI ZA PRISPEVEK K OSAMOSVAJANJU SLOVENIJE

 • Izdelava pregleda spominskih obeležij na območju Slovenije, ki so jih samostojno ali v sodelovanju postavile članice Združenja SEVER ali so bile postavljene s strani občin ali državnih organov. Pregled mora vsebovati fotografijo, kraj postavitve, razlog postavitve, datum odkritja.

         Nosilci naloge: člani komisije in območna društva
         Rok: 1. marec 2011

 • Izdelava zgibanke s pregledom lokacij in opisom posameznih obeležij.

         Nosilci naloge: člani komisije in vsa območna društva
         Rok: 1. maj  2011

6.  UREDITEV SEZNAMA VSEH PRIPADNIKOV MNZ – VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO – PREJEMNIKOV NAJVIŠJIH DŽAVNIH ODLIKOVANJ

 • Na MNZ pridobiti seznam prejemnikov državnih odlikovanj oz. iz uradnih evidenc Urada predsednika RS.

          Nosilci naloge: člani komisije in generalni sekretar Združenja
          Rok: leto  2010

7.  UREDITEV SEZNAMA VSEH PRIPADNIKOV MNZ - VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO

 • Na MNZ pridobiti sezname prejemnikov spominskega znaka »ZA SLOVENIJO«.

         Nosilci naloge: člani komisije in generalni sekretar Združenja
         Rok: leto 2010

8.  PRIPRAVITI PREGLED VSH PUBLIKACIJ  O OSAMOSVOJITVENI VOJNI

 • Priprava in sprotno dopolnjevanje naslovov in avtorjev vseh publikacij, ki obravnavajo dogodke v času osamosvajanja Republike Slovenije. Pregled publikacij pripraviti po teritorialnem principu.

         Nosilci naloge: člani komisije in območna društva
         Rok: leto 2010, stalna naloga

9.  VPOGLED V ARHIVE

 • Na MNZ in GPU pridobiti soglasje za vpogled v arhive posameznih PU. Soglasje pridobiti za člane komisije in za posameznike iz posameznih društev, ki bodo izkazali upravičen interes.

         Nosilci naloge: člani komisije in generalni sekretar Združenja
         Rok: 1. avgust 2010

10.  SPOMENIK BRANITELJEM SLOVENSKE ZEMLJE NA CERJU

 • Priprava predloga za imenovanje strokovne osebe, ki bo pripravila predlog za primerno predstavitev ONZ v spomeniku braniteljem slovenske zemlje na Cerju.

         Nosilci naloge: člani komisije, UO Združenja
         Rok: 1. oktober 2010

11. RAZSTAVA »ČLOVEKA NIKAR» AKTIVNOST POLICIJE V BOJU ZA SAMOSTOJNO IN DEMOKRATIČNO SLOVENIJO

 •  Stalno dopolnjevati razstavo »Človeka nikar«. Skrbeti za postavitev razstave ob primernih priložnostih.

         Nosilci naloge: člani komisije in območna društva
         Rok: stalno

 • Opraviti usposabljanje posameznih članov društva za postavitev razstave in vodenje predstavitev.

         Nosilci naloge: člani komisije in UO Združenja
         Rok: leto 2010

 • Pripraviti vsebino razstave v elektronski obliki (power point ali drugi) zaradi lažje predstavitve v šolah in drugod.

         Nosilci naloge: člani komisije in UO Združenja in generalni sekretar
         Rok: 15. september 2010

12. DELO KOMISIJE IN DELO DRUŠTEV ČLANIC ZDRUŽENJA SEVER

 • Člani komisije delujejo po tem programu dela v okviru društev, ki jih je imenovalo v zgodovinsko komisijo.
 • Društva so članom komisije dolžna nuditi ustrezno pomoč in podporo.
 • Društva, ki v komisiji za zgodovinsko dejavnost nimajo svojega predstavnika, določijo med svojimi člani osebo, ki bo sodelovala s predsednikom komisije za zgodovinsko dejavnost in opravila naloge opredeljene s tem programom dela.