Podpora Katalonskim policistom

Članice in člani Zveze policijskih veteranskih društev Sever smo po obširni razpravi o ukrepanjih španske policije predvsem 1. oktobra 2017 v Kataloniji sklenili, da ne smemo nemo opazovati kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Takšna uporaba pooblastil in prisilnih sredstev, kot jo je uprizorila španska policija, je popolnoma v nasprotju s policijsko stroko in etiko. Odločili smo se, da z javnim pismom, ki ga objavljamo v nadaljevanju, izrazimo naše ogorčenje.

After an extensive debate about the actions of the Spanish police in Catalonia, mainly on 1 October, the members of SEVER, the Association of Police Veteran Societies, decided that we cannot passively observe the violations of human rights and fundamental freedoms. Such use of authority and coercive powers, as demonstrated by the Spanish police, is contrary to the ethics of the police profession. We decided to express our indignation with this public letter, which we are sending you herewith.

 

POLICISTOM KRALJEVINE ŠPANIJE IN AVTONOMNE SKUPNOSTI KATALONIJE

Zveza policijskih veteranskih društev Sever kot nepolitično in domoljubno združenje policijskih vojnih veteranov, ki smo imeli čast sodelovati pri zaščiti demokratičnih procesov v Sloveniji in smo aktivno sodelovali v osamosvojitvenih procesih, z zaskrbljenostjo spremljamo dogajanja v vaši domovini. Ob tem se naše misli vse pogosteje vračajo v obdobje leta 1989 – 1991, ko smo se sedanji vojni veterani, kot policisti soočali z izjemno zahtevnimi pogoji izvajanja policijskih nalog. Ves ta čas nam je uspevalo obdržati visoko profesionalno držo tudi v odnosu do zvezne oblasti in njihovih represivnih organov. Prebivalci in prebivalke Slovenije so to zaznali in nam takrat izkazali izjemno javno podporo.

Policijski vojni veterani smo bili presenečeni in pretreseni ob gledanju posnetkov, ko je španska oblast s pomočjo policije, ne le preprečevala izvajanje referenduma v Kataloniji, temveč je dopustila izvajanje nasilja nad mirnimi udeleženci referenduma. Takšno ravnanje v nobenem primeru ni bilo profesionalno izvajanje pooblastil policije, zato policijski vojni veterani takšno uporabo prisilnih sredstev štejemo za zlorabo in hud poseg v človekove pravice in temeljne svoboščine. In prav je, da se takemu ravnanju španske policije ni pridružila katalonska policija pod vodstvom Josepa Lluisa Trapera.

Policije demokratičnih držav se nikoli ne smejo spozabiti in »dvigniti roko« nad svoje državljane, ko na miren in organiziran način izražajo svoje mnenje.

Upamo in želimo, da boste v bodoče obdržali profesionalno držo in policijski ponos pri izvrševanju nalog policije, saj se to pričakuje od vseh sodobnih policij sveta.

Dr. Tomaž Čas, predsednik ZS

 

TO THE POLICE OFFICERS OF THE SPANISH NATIONAL POLICE FORCE AND THE AUTONOMOUS COMMUNITY OF CATALONIA

The Association of Police Veteran Societies, Sever, as a nonpolitical and patriotic association of police war veterans, who had the honour to participate in the protection of democratic processes in Slovenia and actively participated in the processes of achieving independence, is following the events in your country with great concern. With this our thoughts are more and more often going back to the years 1989–1991, when we as police officers, now war veterans, had to face extremely challenging conditions when performing our police duties. Throughout this time we managed to maintain a high level of professionalism, even in relation to federal authorities and their repressive law enforcement authorities. Residents of Slovenia recognised this and showed extraordinary public support for us.

We, the police war veterans, were surprised and shocked when we watched the videos in which the Spanish government through the police force, not only tried to prevent the Catalans from carrying out the referendum in Catalonia, but also allowed acts of violence against the peaceful participants of the referendum to go unpunished. In no event is such conduct of police officers considered professional conduct of law enforcement officials, therefore we consider such use of repressive law enforcement powers as an intolerable interference with human rights and fundamental freedoms. And it is right that the Catalan police, under the command of Josep Lluis Trapero, did not join the Spanish police force in such unacceptable behaviour.

The police forces of democratic states should never lose their temper and “raise their hand” against its citizens, especially when they are expressing their opinions in a peaceful and organised way.

We hope and wish that in the future you keep professionalism and pride when performing police enforcement duties, as this is expected of all modern police forces.

Dr Tomaž Čas, president of SEVER association