Poklon Tomažu Ertlu ob obletnici smrti

Blejska Dobrava

Ob 30. obletnici akcije Sever in obletnici smrti je delegacija ZPVD Sever in PVD Sever Gorenjska položila cvetje na grob Tomaža Ertla.

Tomaž Ertl je bil v času akcije Sever republiški sekretar za notranje zadeve. Njegov prispevek k uspešni izvedbi vseh ukrepov in dejanj v zvezi s preprečitvijo napovedanega mitinga resnice v Ljubljani je bil izjemen. 

Tomaž Ertl je zaradi izjemnega čuta odgovornosti, patriotizma, strokovnosti in deset letnih izkušenj pri vodenju takratnega republiškega sekretariata za notranje zadeve pravočasno zaznal nevarnost razraščajočega se mitingaštva, ki se je v letih 1988 in 1989 širilo na območju nekdanje države Jugoslavije. V začetku leta 1989, ko so bile znane že prve napovedi za organiziranje t.i. mitinga resnice v Ljubljani dne 25. marca 1989, je dal ustrezne usmeritve za delo milice in drugih organov za notranje zadeve v Sloveniji ter imenoval novo vodstvo Posebne enote milice Republiškega sekretariata za notranje zadeve, ki je štela 1391 miličnikov.

Tomaž Ertl si je prizadeval in storil vse, da bi organom za notranje zadeve in njenemu najbolj izpostavljenemu delu slovenski milici, zagotovil ustrezne podlage za zakonito in učinkovito izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti in preprečitev mitinga na območju Slovenije. Odločno je nasprotoval poskusom zveznih oblasti v Jugoslaviji za pridobitev pristojnosti odločanja tudi na področju javne varnost. Uprl se je pošiljanju slovenskih miličnikov v zvezno brigado milice, zahtevi po poenotenju uniforme milice v celotni državi, kar bi v Sloveniji pomenilo spremembo kroja in odstranitev emblema slovenske milice z uniforme, slovenski miličniki na Kosovu so kljub formalni podrejenosti vodstvu zvezne brigade milice, bili dejansko odgovorni vodstvu slovenskega sekretariata za notranje zadeve, ipd. Opozarjal je zveznega in ostale republiške sekretarje za notranje zadeve na nevarnosti razmaha politično motiviranega mitingaštva na različnih območjih v Jugoslaviji, ki so imeli za posledico tudi menjave političnih vodstev v avtonomnih pokrajinah. Zavračal je izpolnjevanje ukazov in direktiv, ki so omejevali suverenost vodenja in odločanja o delovanju organov za notranje zadeve v Sloveniji. 

Imenoval je Operativni štab za neposredno vodenje akcije Sever. 29. novembra 1989 je na podlagi ocene Predsedstva Republike Slovenije, da so nastale razmere, ko je za zavarovanje javnega reda, življenja ljudi in premoženja potrebno sprejeti ustrezne ukrepe, izdal Uredbo o prepovedi sestajanja občanov na javnih mestih, Odredbo o omejitvi gibanja na območju SR Slovenije in Odredbo o prepovedi prometa na območju SR Slovenije. S tem ravnanjem in nekaj mesečnim usklajevanjem vseh operativnih nalog in priprav milice in drugih služb organov za notranje zadeve je takratni republiški sekretar Tomaž Ertl odločilno prispeval, da je bil 1. decembra 1989 miting v Ljubljani preprečen. S tem so se preprečili tudi vsi scenariji povzročitve izrednih razmer v Republiki Sloveniji, ki je z demokratičnimi procesi že stopala po poti, ki je pripeljala do njene samostojnosti. Pomembne so njegove takratne pravilne odločitve in nasprotovanja pritiskom s strani Zveznega sekretariata za notranje zadeve, njegovo zaupanje v milico ter njegove znamenite besede, izrečene v slovenski skupščini: »ljudi naj ne bo strah. Imamo svojo milico, ki bo storila vse, da bodo varni«.