Poročilo o delu KoDVOS v obdobju junij 2009 - junij 2010

V času od junija 2009 do junija 2010 je KoDVOS-u predsedovala Zveza veteranov vojne za Slovenijo. Vodenje je prevzela od Zveze društev vojnih invalidov Slovenije.

Poglavitni namen delovanja KoDVOS-a je razvijanje domoljubja, s končnim ciljem uvedbe v šolski sistem, večanje pomena domoljubnih in veteranskih organizacij, dokončanje projekta Cerje ter aktivno odzivanje na dogodke, ki krnijo ugled Republike Slovenije in predvsem odziv, na vse poizkuse spreminjanja zgodovinskih dejstev s ciljem omalovaževanja narodnoosvobodilnega boja in osamosvojitvene vojne.

Delovanje KoDVOS-a aktivno spremlja tudi predsednik države dr. Danilo Türk preko svojega svetovalca za obrambna vprašanja v uradu predsednika RS generala Ladislava Lipiča.  General Lipič je prisoten na vseh sestankih koordinacije na katerih prenaša pobude in stališča predsednika države.

Predsednik države dr. Türk enkrat letno pripravi sprejem za predstavnike koordinacije, kjer ga podrobno seznanijo z delovanjem in načrti za prihodnje obdobje. Letošnje srečanje je bilo v predsedniški palači v četrtek, 1. julija 2010. Ob tej priložnosti je bila opravljena tudi primopredaja vodenja KoDVOS-a med Zvezo veteranov vojne za Slovenijo in Zvezo slovenskih častnikov, ki bodo vodili delo koordinacije do junija 2011. Predsedujoči v naslednjem mandatnem obdobju bo polkovnik Miha Butara.

Predsednik ZVVS g. Janez Pajer je ob predaji dolžnosti predstavil poročilo o delu koordinacije v preteklem obdobju. Koordinacija se je sestala na šestih rednih in eni izredni seji. Tema izredne seje je bila problematika izgradnje spomenika na Cerju in je potekala na občini Miren-Kostanjevica, ki je tudi nosilka projekta. Obravnavan je bil  problem zagotovitve denarnih sredstev za dokončanje spomenika. Projekt, katerega pobudnik je društvo TIGR, je v mnogočem presegel prvotni pomen, tako na simbolni ravni kot tudi po finančni. Vsi prisotni se trudijo zagotoviti večjo vlogo države še posebej Ministrstva za kulturo, saj bo spomenik urejen kot muzejska postavitev, ki bo prikazovala čas od prihoda Slovanov na te prostore, do dokončne osamosvojitve Slovencev in izbojevane lastne države.

Na rednih sejah so člani koordinacije obravnavali naslednje naloge:

  • aktivnosti v zvezi priprave prireditve Svetovni dan miru na Cerju;
  • nasprotovanje predlogu države v zvezi z zmanjšanjem državnih proslav;
  • usklajevanje z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve glede zagotovitve sistemskega financiranja organizacij v bodoče;
  • pisna seznanitev ministric za kulturo go. Majdo Širca in obrambo dr. Ljubico Jelušič o pobudi vpisa spomenika na Cerju v register državnih spomenikov;
  • pisna pobuda ministru dr. Lukšiču o uvedbi domoljubne vzgoje v vzgojno-izobraževalni proces;
  • predlog predsedniku države o podelitvi Častnega znaka svobode ZZB za vrednote NOB;
  • pisna podpora predsedniku države ob podelitvi državnih odlikovanj za akcijo Sever;
  • podpora prizadevanjem Zvezi društev generala Maistra za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu, kot tudi njihova vključitev v sistem financiranja;
  • obravnava predloga programa in izvedbenega načrta za seminar državljanske vzgoje, ki naj bi se odvijal v CVVS Logatec, o čemer so seznanili tudi šolskega ministra;
  • priprava sporazuma o partnerstvu in sodelovanju pri zbiranju dodatnih sredstev za dokončanje spomenika na Cerju.

Delovanje koordinacije je bilo v preteklem obdobju uspešno tudi z vidika medsebojnega sodelovanja med članicami koordinacije.

S skupnim delovanjem spoznavamo, da imamo veliko skupnih točk, na katerih lahko uspešno izmenjujemo mnenja in izkušnje. S temi izkušnjami lažje premagujemo ovire, ki se nam pojavljajo med našim delovanjem.