Ustanova Franca Rozmana Staneta

Ustanova Franca Rozmana Staneta (v nadaljevanju: UFRS) je humanitarna fundacija, ki zbira denarna in nedenarna sredstva in jih namenja za pomoč vojnim veteranom s stiskami zaradi elementarnih in drugih hujših nesreč ali so socialno ogroženi. Del sredstev namenja tudi za obnovo, vzdrževanje ali gradnjo spomenikov ter za podporo raziskovalnim in kulturnim projektom s tematiko uporništva in obrambe domovine.
Ustanovile so jo veteranska in invalidski organizaciji veteranov iz druge svetovne vojne, v letih 2002 do 2004, pa so se ji s pravicami ustanoviteljev pridružili še organizaciji veteranov osamosvojitvene vojne in še nekatere druge organizacije. V UFRS trenutno deluje osem organizacij s preko 100.000 člani.

Združenje Sever je v UFRS pričelo delovati leta 2002. Kljub začetnemu nejasnemu položaju v organizaciji, je imelo takoj enakopraven položaj z vsemi pravicami in obveznostmi. Že v prvem letu je bilo deležno finančne pomoči pri izdaji knjige, v naslednjih letih pa je ustanova pomagala članom pri obnovi spomenika na grobu padlega policista, ob potresu v Posočju in ob socialni ogroženosti.

Poseben problem UFRS je zbiranje sredstev. V Sloveniji namreč delujejo številne organizacije, ki na podoben način zbirajo sredstva za svoje delovanje. UFRS vsako leto organizira prireditev v ljubljanskem Cankarjevem domu, ki je namenjena zbiranju sredstev. Žal se s problemom financiranja pretežno ukvarja le uprava UFRS, ustanovitelji pa ji zaenkrat bolj malo pomagajo. Vsaka pomoč pri zbiranju sredstev bo dobrodošla.

Člani društev združenih v Združenju Sever lahko dobijo pomoč UFRS v kolikor ustrezajo kriterijem, ki so zapisani v pravilniku. Do denarne pomoči načeloma niso upravičeni prosilci, ki imajo mesečno več kot 625 EUR prihodkov na družinskega člana. Upravičenci pošljejo vloge svojemu društvu in priložijo ustrezna dokazila, s katerimi izkazujejo svoj položaj. Društva bodo vlogo s svojim mnenjem poslala UFRS.

Več podatkov je na spletni strani »zzb-nob.si«, kjer je objavljen tudi pravilnik o dodeljevanju sredstev ustanove.